ABET AKREDİTASYONU

PROGRAM ÖLÇÜTÜ:

1. Eğitim Programı
Program mezunları aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmalıdır: olasılık ve istatistik yöntemlerini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi; deniz araçları kapsamında akışkanlar mekaniği, dinamik, yapısal mekanik, malzeme özellikleri, hidrostatik ve enerji/sevk sistemleri konularında temel bilgi; Gemi İnşaatı ve/veya Gemi Makinaları Mühendisliğine ait araçlara aşinalık.
2. Öğretim kadrosu
Öğretim kadrosu, program hedeflerini başarmak için yeterli temele ve idari kontrole sahip olmalıdır. Öğretim kadrosu, program hedeflerini belirleme, gözden geçirme ve başarıyla uygulama konularında yeterli sorumluluk ve otoriteye sahip olmalıdır.

PROGRAM EĞİTİM HEDEFLERİ:

Programın eğitim hedefleri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğine yönelik aşağıda belirtilen teknik bilgi ve becerileri program mezunlarına kazandırmaktır:
PEH1: mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi ile bu beceriyi her türlü geminin ve üzerindeki güç, sevk ve makine sistemlerinin birlikte tasarımına uygulayabilme
PEH2: yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmenin öneminin kavrama
PEH3: ulusal ve uluslararası takım çalışmalarında deneyim kazanma
PEH4: yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisini etkin olarak kazanma ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme
PEH5: mesleğini sürdürürken, başladığı seviyenin üzerindeki yükümlülük ve sorumlulukları karşılamak için lisans üstü çalışma veya araştırma yapma azim ve kararlığına sahip olma

PROGRAM ÇIKTILARI:

Program çıktıları öğrencilerimizin mezun olduktan hemen sonra neler yapabileceklerini göstermektedir. Program çıktıları aşağıda belirtilmiştir:
(a) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi.
(b) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
(c) Bir sistemi ya da bileşenini veya süreci, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
(d) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
(e) Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
(f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
(g) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
(h) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
(i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
(j) Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma
(k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
(l) Akışkanlar mekaniği, yapı mekaniği, malzeme ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz taşıtlarının tasarımında uygulama becerisi